Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky

ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATY MUZEÝI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halky agzybirlik bilen Watanymyzyň gülläp ösmegi üçin asylly zähmet çekýärler. Beýik ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýan Watanymyzda dünýäniň ösen döwletleriniň tejribesini hem-de häzirki döwrüň talaplaryny nazara alyp, düýpli ylmy-tehniki özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Ylmyň we bilimiň gülläp adamzat jemgyýetini kämillige tarap alyp barýan ýyllarynda «Pähim-Paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylmyzda 2024-nji ýylyň 31-nji maýynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde, muzeýiň direktory I.Orazowyň ýolbaşçylygynda şeýle-de muzeý hünärmenleriniň, ylmy işgärleriniň gatnaşmagynda ylmy maglumatlar boýunça çykyşlar diňlenildi.
“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” şygarynyň astynda dowam edýän 2024-nji ýylymyzda Italiýa Respublikasynyň Aşgabatdaky Ilçihanasynyň açylanyna 10 ýyl dolýar. Köp ýyllyk diplomatik gatnaşyklar iki ýurduň sebitlerinde netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga uly itergi döretdi.
Ýurdumyzda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” şygarly ýylynda, toýlar-toýlara ulaşýar. Bu toý-baýramçylygyň dabarasy tutuş Diýarymyzy şatlyk-şowhun bilen gurşap aldy.
Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Peder ýoluny mynasyp dowam edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwletli baştutanlygynda Milli medeniýetimiz we sungatymyzyň şöhraty dünýä ýaň salýar. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Ylhamyň tükeniksiz çeşmesi» ady bilen ussat suratkeş Mämmet Ýarmämmedowyň döredijilik sergisi gurnaldy. Suratkeşiň döredýän eserlerinde halkymyzyň milli gymmatlygy we türkmeniň baý däpleri wasp edilýär.
Dünýä edebiýatynyň taryhynda adamzadyň ruhy hazynasyna özüniň dürdäne many mazmuna ýugurlan şygyrlaryny miras goýan umumyadamzat şahyry Magtymguly Atamyzyň baý döredijiliginiň şöhraty dünýä dolýar. 2024-nji ýylymyzyň hem „Pähim-Paýhas ummany Magtymguly Pyragy“ ýyly diýip atlandyrylmagynyň aňyrsynda hem umman ýaly giň many ýatyr.

TÄZELIKLER