Türkmen halky gadymdan bäri Nowruz baýramyny şatlyk-şowhun bilen belleýär. Nowruz baýramy bahar paslynyň gelmegi bilen janlanýan tebigat bilen birlikde adamlaryň hem ylhamy joşýar, täze pikirler döreýär, döredijilik işgärleriniň hem täze eserleriň döremegine getirýär.
2023-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan “Sagdyn jemgyýet Berkarar döwletiň aýdyň nyşany” ady bilen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” Sagdyn jemgyýetde bolup geçýän möhüm wakalar ýurdumyzyň ösüşlerini beýan edýän dabaraly çäre geçirildi.