Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky ýöriteleşdirilen bank mekdebinde muzeý gymmatlyklaryndan düzülen göçme sergisini gurnady.