Berkarar Döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda» iki halkyň arasyndaky dostluk-doganlyk ýörelgelerinde hem barha öňe gidişlikler gazanylýar. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde 2023-nji ýylyň 3-5-nji awgust aralygynda Polşa Respublikasynyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy Ioanna Galeçkanyň döredijilik sergisini synlamak bolýar.