Berkarar Döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda» eziz diýarmyz taryhy wakalara beslenýär. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde 2023-nji ýylyň 9-njy-awgustynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşi bilen bilelikde “Alaja - ýüpekçilik sungaty” atly sergi hem-de tele ýazgy geçirildi.