Döredijilik duşuşyk

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi bilelikde medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygyrýet gününe bagyşlap «Diýarymyz toý tutýar, dünýäni haýran edýär» atly medeniýet işgärleri bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşykda Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň Filmiň edebi esasyny düzýän bölüminiň başlygy, şahyr, ýazyjy, dramaturg, mirasgär Öre Daşgynow, Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasynyň müdiri Aýjan Gylyçtaganowa, Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň baş hünärmeni Aýgül Bekmiýewa dagylar çykyş etdiler.
Ozalky sahypa Indiki sahypa