Bagtyýar döwletiň bilim binýady

Uly dabara bilen bellenilip geçilýän bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Berkarar Döwletiň bilim binýady” atly sergi gurnaldy. Halypa suratkeşlerimiz Ý.Baýramowyň, Ý.Adamowanyň, Ý.Annanurowyň, Ç.Öwwäýewiň, şeýle-de heýkeltaraşlar A.Hydyrow, M.Seýitmyradow, A.Meredow tarapyndan ýerine ýetirilen eserleri sergä ajaýyp gözellik berýär. Ý.Adamowanyň ýerine ýetiren “1-nji sentýabr” atly göwrümli nakgaş eserinde öz perzendini 1-nji synpa ugratmak üçin uly buýsanç bilen ene mährini siňdirip duran ýaş zenanyň keşbi şekillendirilen. Goly desse gülli, begenip mekdebe tarap buýsançly garap duran gyzjagazyň keşbinde bolsa bilime bolan höwesi uçganaklap görünýär. S.Babikowyň, W.Kudrýaşowyň peýzaž eserleri güýz paslyň gözelligini görkeýär, Ý.Grişiniň, I.Pawloskaýanyň, Ý.Daneşwaryň natýurmort eserleri bolsa sergä aýratyn dabaralylygy berýär.

2005-nji ýylyň fewral aýynyň 17-ne Aşgabat şäheriniň merkezinde Beýik Saparmyrat Turkmenbaşynyň adyny göterýän Şekillendiriş sungaty muzeýi dabaraly ýagdaýda açylýar. Şekillendiriş sungaty muzeýi üç gatdan ybarat bolup, onuň birinji we ikinji gatlarynda sergi üçin niýetlenen 11 sany bölüm ýerleşdirilen. Muzeýiň sergisi düzülip, onda şekillendiriş sungatynyň ajaýyp görnüşleri, ýagny - nakgaşçylyk, grafika, heýkeltaraşçylyk, amaly-haşam sungaty, şeýle-de daşary ýurt sungaty - XVII-XX asyrlarda ýerine ýetirilen Italiýanyň, Fransiýanyň, Ispaniýanyň, Gollandiýanyň, Germaniýanyň, Ýaponiýanyň, Indiýanyň, Hytaýyň, Russiýanyň suratkeşleriniň eserleri görkezilýär. Ýurdumyzyň çäginde bolup geçen beýik siwilizasiýalar: Altyndepe, Parfiýa, Marguş şalyklary, şeýle-hem Änew medeniýeti biziň ata-babalarymyz müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşdirip, gorap, saklap türkmen halkynyň gadymylygyny, müdimligini tassyklap subut edipdirler. Şol ösen medeniýetimizden galan arheologik tapyndylar türkmen halkynyň gadymy şekillendiriş sungatynyň gymmatlyklary bilen tanyşdyrýar.     Doly Oka

 
 © Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi
744000, Türkmenistan, ş.Aşgabat. 2022 (A.Nowaýi) köçesiniň 88-nji jaýy.
Tel:+993 12 92 71 69, Faks: +993 12 92 72 44

GEÇEN SERGILER11.06.2020

«Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty» atly ylmy-amaly maslahat

11.06.2020

Ylymlar güni mynasybetli “Ylym döwletiň kuwwaty” atly sergi

06.06.2020

Gökderedäki göçme sergi