Dilleri senaly Ýaşulularymyz

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda asuda, parahat, al-asmanyň astynda ýaşaýan türkmen halky her ýylda baýramçylykdyr dabaralary giňden belleýär. Ýaşuly nesillerimiziň hormatyna, ýaş nesilleri watansöýüjilik we ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemäge saldamly goşant goşýan muzeýiň gaznasynda ýerleşýän eserlerden sergi gurnaldy. Halypalar G.Babikowyň, Ý.Adamowanyň, A.Kulyýewiň, Y.Gylyjowyň, D.Baýramowyň, A.Hojanyýazowyň, K.Oraznepesowyň, S.Meredowyň, N.Halmämmedowyň, A.Amangeldiýewiň, A.Myradalyýewyň, T.Kiselýowanyň eserlerinde hormatly ýaşulularymyzyň keşpleri, olaryň ýaş nesle berýän öwüt-nesihatlary, toýdur dabaralaryň geçirilişi, ýaşlaryň arasynda ýaşulularyň möhüm orny tutýandygy beýän edilýär. Sergide nakgaş eserler bilen bilelikde muzeýimiziň gaznasyndan ýurdumyzyň ussat heýkeltaraşlarynyň döreden heýkel eserleri we keramiki eserleri görkezilýär. Heýkeltaraşlar B.Annamyradowyň, S.Artykmämmedowyň, M.Öwezowyň heýkel eserlerinde ýaşulularyň keşbi beýan edilen. 

2005-nji ýylyň fewral aýynyň 17-ne Aşgabat şäheriniň merkezinde Beýik Saparmyrat Turkmenbaşynyň adyny göterýän Şekillendiriş sungaty muzeýi dabaraly ýagdaýda açylýar. Şekillendiriş sungaty muzeýi üç gatdan ybarat bolup, onuň birinji we ikinji gatlarynda sergi üçin niýetlenen 11 sany bölüm ýerleşdirilen. Muzeýiň sergisi düzülip, onda şekillendiriş sungatynyň ajaýyp görnüşleri, ýagny - nakgaşçylyk, grafika, heýkeltaraşçylyk, amaly-haşam sungaty, şeýle-de daşary ýurt sungaty - XVII-XX asyrlarda ýerine ýetirilen Italiýanyň, Fransiýanyň, Ispaniýanyň, Gollandiýanyň, Germaniýanyň, Ýaponiýanyň, Indiýanyň, Hytaýyň, Russiýanyň suratkeşleriniň eserleri görkezilýär. Ýurdumyzyň çäginde bolup geçen beýik siwilizasiýalar: Altyndepe, Parfiýa, Marguş şalyklary, şeýle-hem Änew medeniýeti biziň ata-babalarymyz müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşdirip, gorap, saklap türkmen halkynyň gadymylygyny, müdimligini tassyklap subut edipdirler. Şol ösen medeniýetimizden galan arheologik tapyndylar türkmen halkynyň gadymy şekillendiriş sungatynyň gymmatlyklary bilen tanyşdyrýar.     Doly Oka

 
 © Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi
744000, Türkmenistan, ş.Aşgabat. 2022 (A.Nowaýi) köçesiniň 88-nji jaýy.
Tel:+993 12 92 71 69, Faks: +993 12 92 72 44

GEÇEN SERGILER11.06.2020

«Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty» atly ylmy-amaly maslahat

11.06.2020

Ylymlar güni mynasybetli “Ylym döwletiň kuwwaty” atly sergi

06.06.2020

Gökderedäki göçme sergi