Şehitlere tagzym bolsun bu güller

Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty muzeýinde “Şehitlere tagzym bolsun bu güller” aty sergi gurnaldy. Sergide 1948-nji ýylyň ýer titremesine bagyşlanan eserler hem-de taryhy ýadygärlikler bilen baglanşykly nakgaş eserleri şeýle-de heýkel eserleriniň  bolmagy we keramika sungatynyň birnäçe görnüşleriniň ýerleşdirilmegi sergä özboluşly aýratynlyk berýär. Ussat suratkeşler Ý.Daneşwar, I.Çerinko, R.Çüriýew, S.Meredow, G.Babikow, Ş.Akmuhammedow ýaly sungat ussatlarynyň döreden eserleriniň bolmagy her bir tomaşaça uly täsirini ýetirýär. Eserleriň arasynda Türkmenistanyň Halk suratkeşi Ş.Akmuhammedowyň 1979-njy ýylda ýerine ýetiren “Ýeriň hakydasy” atly nakgaş eserinde türkmen topragynyň mukaddesligini görkezýär. Eserde ýüzleri gasyn-gasyn enäni suratlandyryp, topragyň suduryny hem edil enäniň ýüzündäki gasynlar ýaly görkezmegi ene topragyň ene kimin mähir ýylgyrşyny beýan edýär. Eserde ýylylyk we ýagtylyk bolup, ol tomaşaçyda ýakymly täsirini galdyrýar. Şeýle hem sergide A.Kakaesenowyň, A.Taganowyň, M.Nurymowyň, A.Meredowyň döreden heýkel we keramika sungat eserleri görkezilýär. 

2005-nji ýylyň fewral aýynyň 17-ne Aşgabat şäheriniň merkezinde Beýik Saparmyrat Turkmenbaşynyň adyny göterýän Şekillendiriş sungaty muzeýi dabaraly ýagdaýda açylýar. Şekillendiriş sungaty muzeýi üç gatdan ybarat bolup, onuň birinji we ikinji gatlarynda sergi üçin niýetlenen 11 sany bölüm ýerleşdirilen. Muzeýiň sergisi düzülip, onda şekillendiriş sungatynyň ajaýyp görnüşleri, ýagny - nakgaşçylyk, grafika, heýkeltaraşçylyk, amaly-haşam sungaty, şeýle-de daşary ýurt sungaty - XVII-XX asyrlarda ýerine ýetirilen Italiýanyň, Fransiýanyň, Ispaniýanyň, Gollandiýanyň, Germaniýanyň, Ýaponiýanyň, Indiýanyň, Hytaýyň, Russiýanyň suratkeşleriniň eserleri görkezilýär. Ýurdumyzyň çäginde bolup geçen beýik siwilizasiýalar: Altyndepe, Parfiýa, Marguş şalyklary, şeýle-hem Änew medeniýeti biziň ata-babalarymyz müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşdirip, gorap, saklap türkmen halkynyň gadymylygyny, müdimligini tassyklap subut edipdirler. Şol ösen medeniýetimizden galan arheologik tapyndylar türkmen halkynyň gadymy şekillendiriş sungatynyň gymmatlyklary bilen tanyşdyrýar.     Doly Oka

 
 © Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi
744000, Türkmenistan, ş.Aşgabat. 2022 (A.Nowaýi) köçesiniň 88-nji jaýy.
Tel:+993 12 92 71 69, Faks: +993 12 92 72 44

GEÇEN SERGILER11.06.2020

«Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty» atly ylmy-amaly maslahat

11.06.2020

Ylymlar güni mynasybetli “Ylym döwletiň kuwwaty” atly sergi

06.06.2020

Gökderedäki göçme sergi