«Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty» atly ylmy-amaly maslahat

Maslahata Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutyndan, Türkmen döwlet Binagärlik we gurluşyk  institutyndan,  Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyndan mugallymlar Türkmenistanyň  Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinden,  « Watan mukaddesligi » muzeýinden , Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň ylmy işgärleri gatnaşdylar. Çykyşlarda Türkmenistanyň çäginde gözbaşyny iň gadymy eýýamlardan alyp gaýdýan  taryhda öçmejek yz galdyran köp sanly arheologiýa we arhitektura ýadygärlikleri barada we häzirki zaman binagärlik sungaty barada giňişleýin beýan edildi. Maslahatyň dowamynda täsirli sorag-jogaplar alşyldy.   Ylmy maslahatyň ahyrynda   hormatly Prezidentimiziň adyna alkyşly sözler aýdyldy.

2005-nji ýylyň fewral aýynyň 17-ne Aşgabat şäheriniň merkezinde Beýik Saparmyrat Turkmenbaşynyň adyny göterýän Şekillendiriş sungaty muzeýi dabaraly ýagdaýda açylýar. Şekillendiriş sungaty muzeýi üç gatdan ybarat bolup, onuň birinji we ikinji gatlarynda sergi üçin niýetlenen 11 sany bölüm ýerleşdirilen. Muzeýiň sergisi düzülip, onda şekillendiriş sungatynyň ajaýyp görnüşleri, ýagny - nakgaşçylyk, grafika, heýkeltaraşçylyk, amaly-haşam sungaty, şeýle-de daşary ýurt sungaty - XVII-XX asyrlarda ýerine ýetirilen Italiýanyň, Fransiýanyň, Ispaniýanyň, Gollandiýanyň, Germaniýanyň, Ýaponiýanyň, Indiýanyň, Hytaýyň, Russiýanyň suratkeşleriniň eserleri görkezilýär. Ýurdumyzyň çäginde bolup geçen beýik siwilizasiýalar: Altyndepe, Parfiýa, Marguş şalyklary, şeýle-hem Änew medeniýeti biziň ata-babalarymyz müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşdirip, gorap, saklap türkmen halkynyň gadymylygyny, müdimligini tassyklap subut edipdirler. Şol ösen medeniýetimizden galan arheologik tapyndylar türkmen halkynyň gadymy şekillendiriş sungatynyň gymmatlyklary bilen tanyşdyrýar.     Doly Oka

 
 © Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi
744000, Türkmenistan, ş.Aşgabat. 2022 (A.Nowaýi) köçesiniň 88-nji jaýy.
Tel:+993 12 92 71 69, Faks: +993 12 92 72 44

GEÇEN SERGILER10.09.2020

Berkarar döwletli nurana Watan!

31.08.2020

Bilimli il ozar

17.07.2020

Saglygym – baş baýlygym

18.06.2020

Arkadagly Watanda sungatymyz sarpaly