Milli mirasymyza bagyşlanan hoşallyk çäresi

Halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny, medeni mirasymyzy gorap saklamakda, dünýä ýaýmakda, ýaş zehinleri ýetişdirmekde medeniýet ulgamyna örän uly orun degişlidir. Milli medeni mirasymyzyň gymmatlyklaryny, däp-dessurlaryny düýpli öwrenmek bilen, Türkmenistanyň çäklerinde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde tapylyp muzeýe tabşyrylan esbaplary halkyň arasynda ýaýmak maksady bilen Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň gurnamagynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde bu ugurdan işleýän alymlaryň, arheologlaryň, hünärmenleriň we talyplaryň arasynda duşuşyk-maslahaty geçirildi. Bu maslahatda Milli medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmek, maddy we ruhy medeni mirasymyzy geljek nesillere ýetirmek üçin aýawly saklamak, döredijilik adamlarynyň netijeli işi, sungatyň dürli ugurlaryna degişli täze eserleri  döretmek, halkara medeni gatnaşyklaryň netijesinde Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe türkmen taryhyna, medeniýetine, sungatyna bolan gyzyklanmanyň has artýandygy barada gyzykly söhbetler boldy.

             
                            
               

                2005-nji ýylyň fewral aýynyň 17-ne Aşgabat şäheriniň merkezinde Beýik Saparmyrat Turkmenbaşynyň adyny göterýän Şekillendiriş sungaty muzeýi dabaraly ýagdaýda açylýar. Şekillendiriş sungaty muzeýi üç gatdan ybarat bolup, onuň birinji we ikinji gatlarynda sergi üçin niýetlenen 11 sany bölüm ýerleşdirilen. Muzeýiň sergisi düzülip, onda şekillendiriş sungatynyň ajaýyp görnüşleri, ýagny - nakgaşçylyk, grafika, heýkeltaraşçylyk, amaly-haşam sungaty, şeýle-de daşary ýurt sungaty - XVII-XX asyrlarda ýerine ýetirilen Italiýanyň, Fransiýanyň, Ispaniýanyň, Gollandiýanyň, Germaniýanyň, Ýaponiýanyň, Indiýanyň, Hytaýyň, Russiýanyň suratkeşleriniň eserleri görkezilýär. Ýurdumyzyň çäginde bolup geçen beýik siwilizasiýalar: Altyndepe, Parfiýa, Marguş şalyklary, şeýle-hem Änew medeniýeti biziň ata-babalarymyz müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşdirip, gorap, saklap türkmen halkynyň gadymylygyny, müdimligini tassyklap subut edipdirler. Şol ösen medeniýetimizden galan arheologik tapyndylar türkmen halkynyň gadymy şekillendiriş sungatynyň gymmatlyklary bilen tanyşdyrýar.                   

             
 
 © Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi
744000, Türkmenistan, ş.Aşgabat. 2022 (A.Nowaýi) köçesiniň 88-nji jaýy.
Tel:+993 12 92 71 69, Faks: +993 12 92 72 44

GEÇEN SERGILER                    04.03.2021                    

Bagtdan paýly zenanlar

               

                             


                    01.03.2021                    

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda göçme sergi

               

                             


                    01.03.2021                    

Aşgabat ýylylyk trestinde göçme sergi

               

                             


                    26.02.2021                    

Ýapon gurjaklarynyň sergisi