10.12.2022

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň diologynyň jemleýji maslahaty

07.12.2022

Göçme sergi

07.12.2022

“Bitarap ýurdum Türkmenistan”

07.12.2022

“Eziz Watan parahatlyk merkezi” atly sergi

02.12.2022

“Milli miras nesillere görelde” atly göçme sergi

02.12.2022

Halkara Bitaraplyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Saparmämmet Meredowyň Hojamuhammet Meredowyň döredijilik sergisi

30.11.2022

Muzeý gaznasynyň baýlaşmagyna halypanyň goşandy

28.11.2022

“Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly we maslahaty

24.11.2022

Türkmenistanda Täjigistanyň medeniýet günleri

22.11.2022

Türkmenistanda taryhy – medeni ýadygärliklere bagyşlanan halkara ylmy maslahat

16.11.2022

“Medeni syýasat”atly tegelek stol ýazgysy

16.11.2022

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Annadurdy Myradalyýewyň, Kössekmyrat Nurmyradowyň we Türkmenistanyň halk suratkeşi heýkeltaraş Sylap Hudaýberdiýewiň döredijilik sergisi

15.11.2022

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Türkmenistanyň ýaşlar baýragynyň eýeleri” atly sergi

13.11.2022

Hasyl toýy mynasybetli dabara

12.11.2022

“Ylymly ýaşlar döwletimiziň geljegi” atly ylmy taslamalaryň bäsleşigi

10.11.2022

“Rysgal-berekediň baýramy”

28.10.2022

“Edep terbiýäniň gözbaşy” atly göçme sergi

28.10.2022

Pawel Popowyň 100 ýyllygy, Nikolaý Ýerşowyň 90ýyllygy, Tükmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Ýewgeniý Grişiniň 70 ýyllygy we Türkmenistanyň halk suratkeşi Seýitguly Artykmämmedowyň 85 ýyllygy mynasybetli döredijilik sergisi

27.10.2022

Bäsleşigiň jemi

26.10.2022

“Sagdyn nesil-sagdyn jemgyýet” atly wagyz-nesihat duşuşygy

24.10.2022

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda geçirilen göçme sergi

21.10.2022

Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli “Türkmen alabaýy wepadarlygyň nusgasy” atly döredijilik bäsleşiginiň jemi

10.10.2022

Bilim ojagynda göçme sergi

05.10.2022

“Öten geçenleri ýatlap!”

04.10.2022

Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli aýdym-sazly dabara

03.10.2022

“Sarpasy belent ýaşulular”

01.10.2022

“Halkyň Arkadagly zamanasynyň bagtyýar ýaşululary”

30.09.2022

Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli tegelek stol ýazgysy

30.09.2022

“Hormatly ýaşulularymyzyň türkmen ýaşlary üçin mukaddes mekdepdir”

29.09.2022

Garaşsyzlygymyzyň şanly XXXI ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda gurnalan göçme sergi

24.09.2022

Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň “Mukamlar köşgünde” geçirilen göçme sergi

23.09.2022

Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde göçme sergi

22.09.2022

Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda geçirilen göçme sergi

19.09.2022

Halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň türgenlerini sylaglamak dabarasy

12.09.2022

“Garaşsyzlyk bilen geljegiň ýagty, geçmişiň arzuwy şu günüň bagty” ady bilen doredijilik duşuşygy

12.09.2022

“Türkmen Garaşsyzlyk toýun toýlaýar”

01.09.2022

„Bilim ösüşleriň binýady“

19.08.2022

“Berkarar döwletimize buýsanç” atly söhbetdeşlik

29.07.2022

“El hünäri il gezer” atly duşuşyk

26-28.07.2022

Medeni gymmatlyklaryň bikanun dolanyşygyna garşy göreş boýunça sebitleýin onlaýn okuwy (treningi)

14.07.2022

„Milli mirasymyz egsilmez baýlygymyz“ atly duşuşygynyň çäklerinde göçme sergi

08.07.2022

«Men suşini gowy görýärin» atly sergi

08.07.2022

Mukaddes Gurban baýramy mynasybetli Türkmen döwlet medeniýet institutynda gurnalan göçme sergi

08.07.2022

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşinde „Ahalteke bedewimiz-milli buýsanjymyz“ atly dabaranyň çäklerinde gurnalan göçme sergi

04.07.2022

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi

26.06.2022

Türkmenistanyň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli paýtagtymyzyň Magtymguly seýilgähinde gurnalan göçme sergi

23.06.2022

Medeniýet we sungat işgärleriniň gününe bagyşlanan sergi

23.06.2022

Medeniýet hepdeligi — 2022: döwrüň ylham joşguny

20.06.2022

«Bäş müň ýyllyk taryhy bar halkymyň»

16.06.2022

«Magtymguly, sözlär tili türkmeniň» atly döredijilik bäsleşigi

16.06.2022

Tegelek stolyň başynda döredijilik söhbetdeşligi

15.06.2022

«Türkmenistanyň şekillendiriş sungatynda halypa-şägirtlik ýörelgesi»

14.06.2022

«Milli medeniýetimiz-köňülleriň buýsanjy»

10.06.2022

“Ylym ösüşleriň çeşmesi”

08.06.2022

„Magtymguly Pyragy: edep-terbiýeçilik tymsallary“

30.05.2022

«Garaşsyz Diýaryň gül-gunçalary»

27.05.2022

«Ýedi yklyma ýaýran türkmen halysy»

26.05.2022

„Türkmen keşdeçilik–milli mirasymyz“ atly göçme sergi

23.05.2022

„Bagt şäherim Aşgabat“

21.05.2022

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynda “Türkmen teatr sungaty” atly göçme sergi

20.05.2022

Ýaş suratkeşleriň hasabat sergisi

16.05.2022

„Mukaddes tugum“

16.05.2022

Muzeýimizde geçirilen maslahat

13.05.2022

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Ekologiýa abadançylygyň we durnukly ösüşiň hatyrasyna sebit hyzmatdaşlygy” atly maslahatda gurnalan sergi

13.05.2022

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Serhet institutynda gurnalan göçme sergi

12.05.2022

Türkmen döwlet maliýe institutynda gurnalan göçme sergi

05.05.2022

Ýeňiş gününe bagyşlanyp geçirilýän “Gerçekleri sarpalap” atly sergi

04.05.2022

Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy

30.04.2022

Muzeýlere «Milli» hukuk derejesini bermegiň tertibiniň we şertleriniň tassyklanylmagy mynasybetli hoşallyk maslahaty

21.04.2022

«Gözelligi dünýä nusga bedewler»

19.04.2022

Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetinde Türkmeniň milli bedew baýramy mynasybetli “Şan-şöhradym dünýä dolan bedewim” atly dabara

19.04.2022

Halkara Aragatnaşyklar inistitutynda geçirilen Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasyndan gurnalan sergi

15.04.2022

Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli „Çarpaýa galanda türkmen bedewi“ atly aýdym-sazly wagyz-nesihat baýramçylyk çäräniň çäklerinde gurnalýan göçme sergi

15.04.2022

Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli „Bedew – türkmeniň milli baýlygy“ atly aýdym-sazly wagyz-nesihat baýramçylyk çäräniň çäklerinde gurnalýan sergi

14.04.2022

“At türkmeniň buýsanjy” atly tegelek stolyň başyndaky Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen bilelikdäki söhbetdeşlik

04.04.2022

Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet saparynyň çäklerinde gurnalan medeni çäreleriniň sergisi

21.03.2022

Milli Bahar baýramyna bagyşlanan göçme sergi

16.03.2022

«Ýürekleri joşduryp bahar geldi ülkäme» atly söhbetdeşlik

16.03.2022

«Nowruz geldi, bu bagtyýar ilime»

07.03.2022

Ýapon syrçalanmadyk keramikasynyň sergisi

05.03.2022

Halkara zenanlar güni mynasybetli „Mähribanlygyň we gözelligiň baýramy“ atly çagalaryň surat eserleriniň bäsleşigi

03.03.2022

Halkara zenanlar güni mynasybetli gurnalan „Enä tagzym–mukaddeslige tagzym“ atly baýramçylyk sergi

02.03.2022

Halkara zenanlar güni mynasybetli «Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy» atly halkara maslahatynyň we sergisiniň çäklerinde geçirilen «Türkmenistanyň şekillendiriş sungatynyň muzeý gymmatlyklaryndaky orny» atly II bölüm

01.03.2022

Zenanlaryň baýramy mynasybetli halkara maslahat we sergi

18.02.2022

Ýurdumyzyň taryhy-medeni döwlet goraghanalarynyň hem-de müzeýleriniň hünärmenleriniň gatnaşmaklarynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly “Maddy medeni mirasy öwrenmek hem-de muzeýleşdirmek” atly amaly maslahat

15.02.2022

«Ene mähri siňen sungat» atly söhbetdeşlik

03.02.2022

Asyrlardan gözbaş müdimi miras

01.02.2022

Türkmenistanyň Medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň YUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli geçirilen dabaraly maslahat

26.01.2022

Türkmen topragy – dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy

24.01.2022

“Jandan eziz Watanym”

22.01.2022

Arkadagly döwrümizde göwünleriň ganaty bedew ajap, sungat asly behişt-zamanaň zynaty bedew

22.01.2022

“Arkadagymyzyň ýörelgesi-milli gymmatlyklarymyza sarpa” atly maslahatynyň çäklerinde gurnalan göçme sergi

20.01.2022

“Diýarym asuda–ýurdum parahat” atly sergi

20.01.2022

«Diýarym asuda–ýurdum parahat» atly tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlik

14.01.2022

«Şekillendiriş sungatynyň häzirki zaman aýratynlyklary» atly söhbetdeşlik

03.01.2022

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynda «Beýik döwlet, eziz ülke, dogduk depe, asly mekan, Ählijesi seniň özüň, jan Watanym Türkmenistan!» atly maslahatda gurnalan sergi

25.12.2021

GURJAKLARYŇ ERTEKI DÜNÝÄSI

22.12.2021

M. Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky D.Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebinde guralan sergi

17.12.2021

“Arkadagly asuda Diýar” atly maslahat

09.12.2021

“Bitaraplygyň beren bagty” atly gürüňdeşlik

06.12.2021

Aşgabat şäheriniň Neşirýat-Çaphana orta hünär okuw mekdebinde guralan sergi

06.12.2021

“Abadan, Garaşsyz, Bitarap Watan”

03.12.2021

“Ýurt parahatçylygy bilen belent sepgitlere tarap” atly bäsleşigiň jemi

03.12.2021

“Äleme dolan türkmen keşdesi” atly göçme sergi

30.11.2021

“Parahatçylygyň medeniýeti” atly halkara webinar

29.11.2021

Parahatçylyk söýüjilikli içeri we daşary syýasatynyň dabaralanmagy atly maslahaty

23.11.2021

Aşgabat şäheriniň syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebinde guralan sergi

10.11.2021

«Ýurt abadan – il bagtyýar» ady bilen döredijilik eserleriniň bäsleşigi

08.11.2021

“Güneşe baý, bereketli topragym”

05.11.2021

«Hoşniýetli gatnaşyklar şekillendiriş sungatynda» atly döredijilik bäsleşiginiň sergisi

02.11.2021

Aşgabat şäheriniň Demirýol ulaglary orta hünär okuw mekdebinde guralan göçme sergi

20.10.2021

„Şekillendiriş sungatyna degişli muzeý gymmatlyklaryny hasaba almagyň we gorap saklamagyň usulýeti“ atly onlaýn maslahaty.

07.10.2021

„Ynsan saglygy gymmatly baýlyk“

04.10.2021

Hatyra gününe bagyşlanyp geçirilýän „Şehitlere tagzym bolsun, bu güller“ atly sergi

01.10.2021

Ýaşulular gününe bagyşlanyp geçirilýän “Mertebe mekdebi” atly baýramçylyk sergi

27.08.2021

Hindistanyň medeniýetini we taryhy ýadygärliklerini beýan edýän foto sergisi

25.08.2021

Wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk

25.08.2021

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, suratkeş Gennadiý Babikowyň 110 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama sergisi

20.08.2021

«Türkmenistan dünýäde parahatçylygy dörediji döwlet hökmünde tanalýar» atly onlaýn ylmy-amaly maslahaty

14.08.2021

“Bagtyýarlyk döwrümiziň çeper keşbi” ady bilen geçirilen bäsleşigine gatnaşýan sungat işgärleriniň eserleriniň sergisi.

06.08.2021

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň çäklerinde Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Ruhyýet köşgünde we „Berkarar“ myhmanhanasynda amaly-haşam sungatynyň we muzeý gymmatlyklarynyň sergisi.

28.07.2021

Türkmen suratkeşleri Jumadurdy Bekdurdyýewiň we Robert Häkimowyň 80 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama sergi

14.07.2021

“Sungat joşýar Arkadagyň ýurdunda” atly döredijilik duşuşygy we sergi

09.07.2021

Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän “Amaly-haşam sungaty” eserleriniň sergisi

06.07.2021

Gökderedäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde gurnalan göçme sergi

17.06.2021

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Nyýazmyrat Dowodowyň döredijiliginden ýatlama sergisi

16.06.2021

Medeniýet günleri

10.06.2021

“Berkarar döwletiň şygary ylym”

28.05.2021

“Türkmenistan döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli döredijilik duşuşygy”

26.05.2021

“Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli Türkmen döwlet maliýe institutynda guralan göçme sergi

26.05.2021

„Kak daragyň batly ýaňlansyn sesi“

21.05.2021

“Merjen şäher, ak şäher”

17.05.2021

«Aşgabat – gülleýişiň şäheri»

15.05.2021

Türkmenistanyň halk suratkeşi Işanguly Işangulyýewiň “Türkmenistan – ÝUNESKO: Diýardan ýaýran ýollar” atly döredijilik sergisi

12.05.2021

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde sergi we maslahat

11.05.2021

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda gurnalan göçme sergi

06.05.2021

«Sözsüz sungatyň öwüşgünleri»

05.05.2021

„Olar ýüreklerde ebedi ýaşar“

05.05.2021

„Medeni mirasy gorap saklamak üçin Ilçiniň gaznasy“ atly maksatnamasynyň çäklerinde 2001-nji ýyldan häzirki wagta çenli üstünlikli amala aşyrylan 28 sany taslamalarynyň suratlarynyň sergisi

27.04.2021

Türkmen döwlet medeniýet institutynda guralan göçme sergi

26.04.2021

Türkmen aragatnaşyk agentiniň palitehniki orta hünär mekdebinde guralan göçme sergi

22.04.2021

„Toýlarymyzyň ýaraşygy bedewler“

19.04.2021

A.Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebinde guralan “Ak şäherim Aşgabat” atly göçme sergi

14.04.2021

Suratkeş T.M.Kiselýowanyň eserlerinden guralan ýubileý sergisi

12.04.2021

Halypa suratkeşler bilen “Garaşsyzlygymyzyň waspy şekillendiriş sungatynda” atly döredijilik duşuşyk

12.04.2021

Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk uniwersitetinde guralan göçme sergi

08.04.2021

Çagalaryň döredijiligi

05.04.2021

Baş baýlygym - saglygym

29.03.2021

Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we informatika institutynda “Gülleýär Watanym-jan Türkmenistan” atly sergi

26.03.2021

“Merjen şäher Aşgabat”

17.03.2021

„Binagärlik sungatynyň taryhy we medeniýeti“ atly sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty

15.03.2021

“Toý bolup gelen ýazlar!”

15.03.2021

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda göçme sergi

09-11.03.2021

Wideoaragatnaşyk arkaly okuw maslahaty

04.03.2021

Bagtdan paýly zenanlar

01.03.2021

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda göçme sergi

01.03.2021

Aşgabat ýylylyk trestinde göçme sergi

26.02.2021

Ýapon gurjaklarynyň sergisi

18.02.2021

Döredijilik duşuşygy

17.02.2021

“Halypa şägirt duşuşygy”

16.02.2021

“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” atly ýylyna bagyşlanyp Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda gurnalan göçme sergisi.

16.02.2021

Milli mirasymyza bagyşlanan hoşallyk çäresi

15.02.2021

Aşgabat şäheriniň çagalar çeperçilik mekdepleriniň zehinli okuwçylarynyň arasynda surat çekmek boýunça bäsleşik we ýurdumyzyň muzeýleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty

22.01.2021

Ýurdumyzyň Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Ata Watanym, jan Türkmenistan» atly sergi we «Watany goramak mukaddeslikdir» atly muzeý işgärleriniň gatnaşmaklarynda söhbetdeşlik

20.01.2021

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna bagyşlanyp “Diýarym-asuda, ýurdum-parahat” atly sergisi

15.01.2021

2021-nji ýyl «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany» ýyly mynasybetli ýurdumyzyň muzeýleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty we sergisi

04.01.2021

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

07.12.2020

Gülleýär, gül açýar, Bitarap Diýar!

06.11.2020

Ülkämiň toý saçagynda

15.10.2020

“Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesiniň medeni mirasy öwrenmek boýunça halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekdäki ähmiýeti ” atly ylmy duşuşygynyň sanly ulgam arkaly geçirilmegi we arheologik tapyndylaryň sergisi

05.10.2020

Öten geçenleri ýatlap

01.10.2020

Törden orunly Ýaşulularymyz

10.09.2020

Berkarar döwletli nurana Watan!

31.08.2020

Bilimli il ozar

17.07.2020

Saglygym – baş baýlygym

18.06.2020

Arkadagly Watanda sungatymyz sarpaly

11.06.2020

«Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty» atly ylmy-amaly maslahat

11.06.2020

Ylymlar güni mynasybetli “Ylym döwletiň kuwwaty” atly sergi

06.06.2020

Gökderedäki göçme sergi

01.06.2020

Biz bagtyýar çagalar

28.05.2020

“Saglyk – bagtyýar durmuşyň gözbaşydyr”

22.05.2020

“Akpamyk”

20.05.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

20.05.2020

«Bagt şäherim Aşgabat»

13.05.2020

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany” atly halkara fotosergi we maslahat

11.05.2020

«Parla ýaşyl baýdagym»

06.05.2020

Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň guramagynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde çagalaryň çeken suratlarynyň bäsleşik sergisi

05.05.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

04.05.2020

“Ýeňiş getiren merdanalar”

20.04.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

17.04.2020

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Tagty Süleýmandyr üsti bedewiň” atly sergi

16.04.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

07.04.2020

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýiniň “Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

27.03.2020

Türkmenistanyň halk suratkeşi Aman Amangeldiýewiň ýatlama sergisi

27.03.2020

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri suratkeş Atajan Aşyrowyň şahsy döredijiliginden gurnalan sergi

24.03.2020

“ Aşgabat şäher demir ýol ulaglary “ orta hünär okuw mekdebinde gurnalan göçme sergi

19.03.2020

“Nowruz geldi bu bagtyýar diýara” atly sergi

13.03.2020

Aýa Serhenowanyñ şahsy döredijiligine bagyşlanan sergi

11.03.2020

“Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergi

06.03.2020

“Kalby bahar zenanlar”

06.03.2020

Sülgün Hojagulyýewanyň döredijiligine bagyşlanan ýatlama sergisi

25.02.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergi

13.02.2020

Bäşim Nuralynyň döredijiligine bagyşlanan ýatlama sergi

11.02.2020

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebinde Şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi

31.01.2020

“Eziz ýurdum Bitaraplyk mekany” atly sergi

24.01.2020

“Asuda asmanym abadan ýurdum” atly sergi

23.01.2020

Haky Allaberdiýewiň ýubileý sergisi

07.01 2020

Gökderedäki “Çeşme” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde gurnalan Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi

23.12.2019

Dünýä ýaň salan halym

16.12.2019

Haly muzeýindäki dabara

16.12.2019

“Ahlak gözelligi – rowaçlygyň gönezligi” atly bäsleşik sergi

09.12.2019

“Arkadagly Watanym rowaçlyga beslenýär” atly göçme sergi

04.12.2019

Hemişelik Bitarap Diýar

19.11.2019

Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

09.11.2019

Berekediň egsilmesin Topragym

07.11 2019

Türkmenistan Watanym Rowaçlyga ýetenim

06.11.2019

Reňkleriň yşkynda

06.11.2019

Ermenistan Respublikasynyň şekillendiriş sungatynyň eserleriniň sergisi

05.11.2019

Seminar okuw sapagy

01.11.2019

Nakgaş suratkeş Täçjemal Gylyçdurdyýewanyň şahsy döredijilik sergisi

11.10.2019

Türkmenistanyň Halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň ýatlama sergisi

08.10.2019

Bauhaus sergisi

04.10.2019

Şehitlere tagzym bolsun bu güller

30.09.2019

Dilleri senaly Ýaşulularymyz

11.09.2019

Garaşsyzlyk bagtymyzyň gözbaşy!

30.08.2019

Bagtyýar döwletiň bilim binýady

22.09.2019

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri G.Hojagulyýewiň şahsy sergisi

18.07.2019

Saglygym - baş baýlygym

21.06.2019

Arkadagly Watanda sungatymyz sarpaly

19.06.2019

Türk Ebru sungatynyñ sergisi

10.06.2019

YLYM OSÜŞLERIÑ ÇEŞMESI

30.05.2019

GARAŞSYZ DIÝARYÑ GÜL GUNÇALARY

29.05.2019

Tanymal suratkeş I.Pawlotskaýanyñ şahsy sergisi

24.05.2019

Ak şäherim Aşgabat

13.05.2019

Konstitusiýa we Döwlet baýdagy - Döwletliligiñ bitewiligi

06.05.2019

Sarpasy belent gerçekler

03.05.2019

Türkmen suratkeşleriniñ galamynda Turkiýe

03.05.2019

Türkmenistanyň tanymal suratkeşi Kakamyrat Baýlyýewiñ şahsy döredijilik sergisi

25.04.2019

Gözelligi dünýä nusga bedewler

19.04.2019

Saud Arabystany Patyşalygynyñ Türkmenistandaky Medeniýet günleri

01.04.2019

Sungatyñ rowaçlanýan mekanynda

29.03.2019

Ýaş suratkeşleriñ halypa şägirtlik ýoly

01.03.2019

Zenan kalbynyň joşguny

06.02.2019

USSAT SURATKEŞLER JÖWZA we HOŞGELDI ŞAHBERDIÝEWLERIŇ ÝATLAMA SERGISI

23.01.2019

JANDAN EZIZ WATANYM!

24.12.2018

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Mämmet Mämmedowyň döredijilik sergisi

09.11.2018

RYSGAL DÖWLETIŇ WE HALAL ZÄHMETIŇ BAÝRAMY

10.10.2018

TÜRKMENISTANYŇ HALK SURASTKEŞI IZZAT GYLYJOWYŇ DÖREDIJILIK SERGISI

04.10.2018

ŞEHITLERE TAGZYM BOLSUN, BU GÜLLER

01.10.2018

BEÝIK ZAMANANYŇ ÝAŞULYLARY