04.01.2021

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

07.12.2020

Gülleýär, gül açýar, Bitarap Diýar!

06.11.2020

Ülkämiň toý saçagynda

15.10.2020

“Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesiniň medeni mirasy öwrenmek boýunça halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekdäki ähmiýeti ” atly ylmy duşuşygynyň sanly ulgam arkaly geçirilmegi we arheologik tapyndylaryň sergisi

05.10.2020

Öten geçenleri ýatlap

01.10.2020

Törden orunly Ýaşulularymyz

10.09.2020

Berkarar döwletli nurana Watan!

31.08.2020

Bilimli il ozar

17.07.2020

Saglygym – baş baýlygym

18.06.2020

Arkadagly Watanda sungatymyz sarpaly

11.06.2020

«Türkmen binagärliginde çeper-bezeg sungaty» atly ylmy-amaly maslahat

11.06.2020

Ylymlar güni mynasybetli “Ylym döwletiň kuwwaty” atly sergi

06.06.2020

Gökderedäki göçme sergi

01.06.2020

Biz bagtyýar çagalar

28.05.2020

“Saglyk – bagtyýar durmuşyň gözbaşydyr”

22.05.2020

“Akpamyk”

20.05.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

20.05.2020

«Bagt şäherim Aşgabat»

13.05.2020

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany” atly halkara fotosergi we maslahat

11.05.2020

«Parla ýaşyl baýdagym»

06.05.2020

Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň guramagynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde çagalaryň çeken suratlarynyň bäsleşik sergisi

05.05.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

04.05.2020

“Ýeňiş getiren merdanalar”

20.04.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

17.04.2020

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Tagty Süleýmandyr üsti bedewiň” atly sergi

16.04.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

07.04.2020

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýiniň “Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergisi

27.03.2020

Türkmenistanyň halk suratkeşi Aman Amangeldiýewiň ýatlama sergisi

27.03.2020

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri suratkeş Atajan Aşyrowyň şahsy döredijiliginden gurnalan sergi

24.03.2020

“ Aşgabat şäher demir ýol ulaglary “ orta hünär okuw mekdebinde gurnalan göçme sergi

19.03.2020

“Nowruz geldi bu bagtyýar diýara” atly sergi

13.03.2020

Aýa Serhenowanyñ şahsy döredijiligine bagyşlanan sergi

11.03.2020

“Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergi

06.03.2020

“Kalby bahar zenanlar”

06.03.2020

Sülgün Hojagulyýewanyň döredijiligine bagyşlanan ýatlama sergisi

25.02.2020

“Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli göçme sergi

13.02.2020

Bäşim Nuralynyň döredijiligine bagyşlanan ýatlama sergi

11.02.2020

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebinde Şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi

31.01.2020

“Eziz ýurdum Bitaraplyk mekany” atly sergi

24.01.2020

“Asuda asmanym abadan ýurdum” atly sergi

23.01.2020

Haky Allaberdiýewiň ýubileý sergisi

07.01 2020

Gökderedäki “Çeşme” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde gurnalan Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň göçme sergisi

23.12.2019

Dünýä ýaň salan halym

16.12.2019

Haly muzeýindäki dabara

16.12.2019

“Ahlak gözelligi – rowaçlygyň gönezligi” atly bäsleşik sergi

09.12.2019

“Arkadagly Watanym rowaçlyga beslenýär” atly göçme sergi

04.12.2019

Hemişelik Bitarap Diýar

19.11.2019

Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

09.11.2019

Berekediň egsilmesin Topragym

07.11 2019

Türkmenistan Watanym Rowaçlyga ýetenim

06.11.2019

Reňkleriň yşkynda

06.11.2019

Ermenistan Respublikasynyň şekillendiriş sungatynyň eserleriniň sergisi

05.11.2019

Seminar okuw sapagy

01.11.2019

Nakgaş suratkeş Täçjemal Gylyçdurdyýewanyň şahsy döredijilik sergisi

11.10.2019

Türkmenistanyň Halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň ýatlama sergisi

08.10.2019

Bauhaus sergisi

04.10.2019

Şehitlere tagzym bolsun bu güller

30.09.2019

Dilleri senaly Ýaşulularymyz

11.09.2019

Garaşsyzlyk bagtymyzyň gözbaşy!

30.08.2019

Bagtyýar döwletiň bilim binýady

22.09.2019

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri G.Hojagulyýewiň şahsy sergisi

18.07.2019

Saglygym - baş baýlygym

21.06.2019

Arkadagly Watanda sungatymyz sarpaly

19.06.2019

Türk Ebru sungatynyñ sergisi

10.06.2019

YLYM OSÜŞLERIÑ ÇEŞMESI

30.05.2019

GARAŞSYZ DIÝARYÑ GÜL GUNÇALARY

29.05.2019

Tanymal suratkeş I.Pawlotskaýanyñ şahsy sergisi

24.05.2019

Ak şäherim Aşgabat

13.05.2019

Konstitusiýa we Döwlet baýdagy - Döwletliligiñ bitewiligi

06.05.2019

Sarpasy belent gerçekler

03.05.2019

Türkmen suratkeşleriniñ galamynda Turkiýe

03.05.2019

Türkmenistanyň tanymal suratkeşi Kakamyrat Baýlyýewiñ şahsy döredijilik sergisi

25.04.2019

Gözelligi dünýä nusga bedewler

19.04.2019

Saud Arabystany Patyşalygynyñ Türkmenistandaky Medeniýet günleri

01.04.2019

Sungatyñ rowaçlanýan mekanynda

29.03.2019

Ýaş suratkeşleriñ halypa şägirtlik ýoly

01.03.2019

Zenan kalbynyň joşguny

06.02.2019

USSAT SURATKEŞLER JÖWZA we HOŞGELDI ŞAHBERDIÝEWLERIŇ ÝATLAMA SERGISI

23.01.2019

JANDAN EZIZ WATANYM!

24.12.2018

Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Mämmet Mämmedowyň döredijilik sergisi

09.11.2018

RYSGAL DÖWLETIŇ WE HALAL ZÄHMETIŇ BAÝRAMY

10.10.2018

TÜRKMENISTANYŇ HALK SURASTKEŞI IZZAT GYLYJOWYŇ DÖREDIJILIK SERGISI

04.10.2018

ŞEHITLERE TAGZYM BOLSUN, BU GÜLLER

01.10.2018

BEÝIK ZAMANANYŇ ÝAŞULYLARY1-nji gat

1- Garaşsyzlyk sergi bölümi
2- Türkmenistanyň gadymy sungaty sergi bölümi
3- Türkmenistanyň şekillendiriş sungatynyň ilkinji ussatlary sergi bölümi
4-1, 4-2 - Türkmenistanyň amaly-haşam sungaty sergi bölümleri
4-3- 1960-1970-nji ýyllaryň türkmen şekillendiriş sungaty sergi bölümi

2-nji gat

5- Türkmenistanyň häzirki zaman şekillendiriş sungaty bölümi
6,7 - Wagtlaýyn sergi bölümleri
8,9 - Günbatar-Ýewropa halklarynyň şekillendiriş sungaty bölümi
10- Rus şekillendiriş sungatynyň sergi bölümi
11- Dürli halklaryň şekillendiriş sungaty sergi bölümi

 
 © Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýi
744000, Türkmenistan, ş.Aşgabat. 2022 (A.Nowaýi) köçesiniň 88-nji jaýy.
Tel:+993 12 92 71 69, Faks: +993 12 92 72 44

GEÇEN SERGILER04.01.2021

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

04.01.2021

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

07.12.2020

Gülleýär, gül açýar, Bitarap Diýar!

06.11.2020

Ülkämiň toý saçagynda