Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Arkadag şäheriniň ruhyýet köşgünde geçirilen umumy sapagynyň taryhy syýasy ähmiýetini wagz-nesihat etmek maksady bilen geçirilýän «Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň ýoly bilen ynamly öňe, öňe diňe öňe Jan Watanym Türkmenistan» atly maslahaty geçirildi.