Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halky agzybirlik bilen Watanymyzyň gülläp ösmegi üçin asylly zähmet çekýärler. Beýik ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýan Watanymyzda dünýäniň ösen döwletleriniň tejribesini hem-de häzirki döwrüň talaplaryny nazara alyp, düýpli ylmy-tehniki özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär.