Türkmenistanyň Amaly-haşam sungaty sergi bölümleri

Halkyň amaly-haşam sungaty estetikanyň we tejribäniň, sungatyň we durmuşyň birleşigidir. Onuň köp dürli eseleriniň arasynda haly we haly önümleri, keçe önümleri, kulalçylyk we zergärçilik bezeg eserleri ýokary derejeli hökmünde hasaplanýar. Türkmenistanyň çäklerinde gadym döwürlerden bäri öndürilen önüm eserleri halkyň medeniýetiniň we gündelik ýaşaýşynyň bir bölegi bolupdyr. Ýokary tehniki mümkinçilikleri we çeperçilik kämilligi türkmen amaly-haşam sungatyna at-abraý getirdi; türkmen ussatlarynyň öndüren önümleri uly isleg getirip, olar Aziýanyň hem Ýewropanyň köp ýurtlaryna çykarylypdyr. Ekspozisiýada XX asyryň başyndan häzirki wagta çenli amaly-haşam sungatynyň ösüş ýollaryny açyp görkezýän ussat suratkeşleriň döreden eserleri saklanylýar. ХХ asyryň 30-njy ýyllarynda türkmen halyçylygynda täze many-mazmunyň, täze görnüşleriň we kysymlaryň tassyklanmagy bilen hil taýdan özgerýär. Türkmen halysynyň çeperçilik we tehniki usullary, ussat hili suratkeşler üçin döredijilik gözlegleri we synaglary üçin uly mümkinçilikleri berýär. Şekilli halylaryň peýda bolmagy amaly-monumental sungatynda uly öwrülişige getirýär. Şekilli halylar täze jemgyýetçilik pikirlerini ykrar edýär. Suratkeşler uly haly pannolaryny döredýär. Olardan S.Beglýarowyň “Buluçlaryň tansy” (1947), М.Feduranyň “Тоý” (1947), Маtweýewiň “Hüjüm” (1947) halylaryny mysal getirmek bolýar. Şekilli we nagyşly täze halylary döretmek bilen, suratkeşler şu sungata degişli meseleleri döredijilikli çözýärler, däp bolan nagyşly ýordumlara tankydy nazar bilen garaýarlar, täze eserleri döredýärler. Haly suratkeşleri J.Şahberdiýewanyň, R.Baýramowyň, W.Gyllyýewanyň we beýlekileriň döredijiliginde türkmen halysynyň ýüzýyllyklardan gelýän baý däpleri aýawly saklanyp, ösdürilýär. Türkmenistanyň suratkeşleriniň döredijiliginde şekilli halylaryň uly orun eýelemändigi barada hem bellemek gerek.