Arkadag şäherinde göçme sergi

Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Milli mirasyň nesil terbiýesindäki tutýan orny» atly maslahat geçirildi. Maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi göçme sergi gurnady. Sergide türkmen halkynyň milliligini, däp-dessurlaryny, medeni gymmatlyklaryny açyp görkezýän eserler sergilendi. Maslahata gatnaşan myhmanlar döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza çäksiz sagbolsunlary aýtdylar.
Ozalky sahypa Indiki sahypa