Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy esasynda, eziz Watanymyzda parahatçylyk babatda gazanylýan üstünlikleri barada şeýle-de döwlet derejesindäki milli baýramçylyklarymyz, şanly senelerimiz, türkmen halkyny bir supranyň başyna jemleýär, supra başyna jemlenmek il agzybirligini, jebisligini, ýurt parahatçylygyny dabaralandyrýan, Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda Täze ýyl baýramçylygy ýagşy arzuw-niýetlere beslenip garşylanýar.