«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda» Türkmen halkymyzyň milliligini gorap saklamak ony geljekki nesillere ýetirmekde döwletli işler durmuşa geçirilýär. Eziz diýarymyzyň her bir güni toýdyr baýramlara beslenýär. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçirilen ''Mähir siňen nepislik'' atly dabaraly maslahatda Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gazna eserlerinden göçme sergisi gurnaldy.