Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçirilen ''Mähir siňen nepislik'' atly dabaraly maslahatyň çäklerinde geçirilen göçme sergi.

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda» Türkmen halkymyzyň milliligini gorap saklamak ony geljekki nesillere ýetirmekde döwletli işler durmuşa geçirilýär. Eziz diýarymyzyň her bir güni toýdyr baýramlara beslenýär. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçirilen ''Mähir siňen nepislik'' atly dabaraly maslahatda Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gazna eserlerinden göçme sergisi gurnaldy. Bu dabaraly maslahatda Türkmenistanyň halk suratkeşi A.Hajyýewiň «Türkmen gözelligini döredijiler», A.Almämedowyň «Halyçylar» atly eserleri sergilendi. Bu ajaýyp sungat eserleri dabara gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy. Maslahata gatnaşanlar şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza çäksiz alkyşlaryny aýtýarlar!
Ozalky sahypa Indiki sahypa