Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyz bedew bady bilen ösüşlere beslenýär. Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty ussat suratkeşleriň döredijiligi bilen uly ösüşlere ýetdi. Türkmen halkymyzyň taryhy wakalaryny, tebigatyny we milliligini dürli reňkleriň üsti bilen ýazylan eserlerde görmek bolýar.