Garaşsyz baky Bitarap döwletimizde türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwletli ýolbaşçylygynda zenan sarpasy belentde tutulýar. Türkmen zenanlarynyň bagtyýar ýaşaýşyna gönükdürilen döwletli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Bagtyýarlyk etrap ýaşlar guramasynyň gurnamagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli dürli kärlerde zähmet çekýän öňdebaryjy zenanlarymyzyň arasynda Halkara zenanlar güni mynasybetli gepleşik geçirildi.