Halkara zenanlar güni mynasybetli zenanlaryň arasynda baýramçylyk gepleşigi.

Garaşsyz baky Bitarap döwletimizde türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwletli ýolbaşçylygynda zenan sarpasy belentde tutulýar. Türkmen zenanlarynyň bagtyýar ýaşaýşyna gönükdürilen döwletli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Bagtyýarlyk etrap ýaşlar guramasynyň gurnamagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli dürli kärlerde zähmet çekýän öňdebaryjy zenanlarymyzyň arasynda Halkara zenanlar güni mynasybetli gepleşik geçirildi. Gepleşigi «Aşgabat» teleýaýlymy ýazgy etdi. Baýramçylyk gepleşigini alyp baran Göwher Gelenowa: gepleşige Aşgabat şäher häkimliginiň ýaşulylar geňeşiniň agzasy 109-njy çagalar bagynyň terbiýeçi usulýetçisi Gülnar Gairowa, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller institutynyň mugallymy Meňli Muhammedowa şeýle-de Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň baş hünärmeni Ogulabat Kakalyýewa gatnaşdylar. Ýürekleri buýsanç duýgusyndan doly zenanlarymyz mährem zenanlaryň hormat sarpasyny bellentde tutýan türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Peder ýoluny dowam edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyşlaryny beýan edýärler.
Ozalky sahypa Indiki sahypa