Göçme sergi.

Türkmeniň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň döwletli ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň her bir güni taryhy wakalara beslenýär. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde, Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň sungat eserlerinden amaly-haşam sungatyna degişli göçme sergi gurnaldy. Türkmenistanyň halk suratkeşi A.Hajyýewiň “Türkmeniň ajaýyp nusgalaryny döredenler”, P.Muhammetgylyjowyň ”Türkmen keçesi”, M.Kakabaýewiň ”Süýji gawun”, Ý.Annanurowyň “Halyçy zenan” atly eserleri sergilendi. Sungat eserleri dabara gatnaşanlarda uly täsir galdyrdy. Dabara gatnaşanlar ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän Türkmeniň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza çäksiz alkyşlaryny aýtýarlar!
Ozalky sahypa Indiki sahypa