Tegelek stol.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan bagtyýarlygyny äleme aýan edýär. Garaşsyzlyk ýyllary içinde gazanylýan ajaýyp üstünlikler ýetilýän belent sepgitler halkymyzyň göwün guşyny ganatlandyrýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwlet galamyndan dörän ajaýyp eseleri görüm görelde mekdebidir. Şekillendiriş sungaty muzeýinde, Aşgabat teleýaýlymynyň alyp baryjysy Läle Allakowanyň, Muzeýiň esasy hünärmeni Laçyn Tosyýewanyň, kitaphanaçy Güljeren Çaramanowanyň gatnaşmaklarynda tegelek stol ýazgysy geçirildi. Öňdebaryjy zenanlarymyz ýurdumyzy uly ösüşler bilen öňe alyp barýan Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza Arkadagly Serdarymyza alkyşlaryny aýdýarlar!
Ozalky sahypa Indiki sahypa