Türkmen Alabaýy- Merdanalygyň nusgasy atly döredijilik bäsleşigi.

Dünýä halklaryny haýrana goýmak bilen gazanylan ýokary netijeler türkmen alabaýlaryny sungat derejesine ýetirilendigini görkezýär. 2017-nji ýylda ýurdumyzyň paýtagtynda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň nyşany hökmünde “ Wepaly” atly türkmen alabaýynyň seçilip alynmagy, dürli ýyllarda Goňurdepede we Altyndepede geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde gulak- guýrugy kesilen alabaýlaryň heýkelleriniň tapylmagy munuň hakykatdan hem şeýledigini görkezýär. Türkmen bedewiniň hem- de türkmen alabaýynyň baýramynyň her ýyl giňden bellenilmegi, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda alabaýlara näderejede aýawly çemeleşilýändigini görkezýär. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Medeniýet ministirligi Türkmenistanyň agrar partiýasy bilen bilelikde “Türkmen Alabaýy- Merdanalygyň nusgasy” atly döredijilik bäsleşiginiň jemini jemlediler, we birnäçe ýeňijilere hormat haty we sowgatlar bilen sylagladylar. Dabara gatnaşanlar ýurdumyzyň halkara abraýny barha ýokary galdyrýan Hormatly Prezidentimize alkyşlarny aýdýarlar!
Ozalky sahypa Indiki sahypa