Sergi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda halkymyzyň baý milli mirasyny öwrenmekde, medeniýetimizi we sungatymyzy dünýä ýaýmakda döwletli işler durmuşa geçirilýär. Milli saz sungatymyzda öçmejek yz goýan kompozitor Nury Halmämmedowyň baý döredijilig aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Nury Halmämmedowyň 85 ýyllyk ýubileýine bagşlanyp, “Nury Halmammedowyň şekillendiriş sungatyndaky çeper keşbi” atly döredijilik sergisi gurnaldy. Sergide ”, P. Nuryýewiň “Belent sazyň owazy”, ”, P.Mämiýewiň “Kompozitor Nury Halmammedow” , T.Mehtiýewiň “Güýzde gelen joşgun”, atly eserler sergilendi. Ajaýyp sungat eserleri sergä gatnaşanlarda ýakymly täsirleri galdyrdy. Sungatymyzyň Hak Howandary Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza il ýurt umumy adamzat bähbitli işlerinde üstünlükleri arzuw edýärler.
Ozalky sahypa Indiki sahypa