Nury Hälmämmedowyň doglan gününiň 85 ýyllygy mynasybetli söhbetdeşlik.

Türkmen halkynyň meşhur ogullarynyň biri saz sungatynyň ussady, kompozitor Nury Hälmämmedowdyr. Kompozitoryň halkymyza, ata watanymyza, öz senedine bolan beýik söýgüsi oňa beýik saz eserlerini döretdirdi. Halypanyň sazlary adamlara ýagşylygy ündeýär. Döreden ajaýyp eserleri dünýäni aýlanyp ynsanlaryň kalbyna ruhy lezzet berýär. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Nury Hälmämmedowyň doglan gününiň 85 ýyllygy mynasybetli medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlige gatnaşanlar medeniýetimizi, aýdym-saz sungatymyzy ösdürmekde döwletli işleri durmuşa geçirýän, Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyşlaryny beýan etdiler.
Ozalky sahypa Indiki sahypa