«El hünäri il gezer» atly ylmy-amaly maslahat

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde «El hünäri il gezer» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahatda muzeýiň direktorynyň ylmy işleri boýunça orunbasary Käkilik Öwezberdiýewa, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň «Medeni gymmatlyklary rejeleýiş we muzeý işi» kafedrasynyň müdiri Maral Hojagulyýewa, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Merkezi ylmy kitaphanasynyň hyzmat ediji bölüminiň kitaphanaçysy Gülbahar Ataýewa, Türkmen döwlet çeperçilik akademiýasynyň «Amaly-haşam sungaty» bölüminiň, haly mugallymy Jeren Çaryýewa çykyş etdiler. Gepleşikde «El hünäri il gezer» atly amaly-haşam seneçilik önümlerinden düzülen sergi dogrusynda, ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen gymmatlyklar dogrusynda gürrüňdeşlik geçirildi.
Ozalky sahypa Indiki sahypa