Aşgabat atçylyk sport toplumynda göçme sergi

Aşgabat atçylyk sport toplumynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynyň ýazky at çapyşyk möwsümine dabaraly badalga berildi. Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi gaznasyndaky gymmatlyklaryndan göçme sergi gurnady. Sergide halypa, ussat suratkeşleriň, nakgaş, keramika eserleri Ý.Annanurowyň «Baýrak gazanan», I.Çerinkonyň «Çapyşyk», S.Meredowyň «Atlar», K.Seýitmuhammedowyň «Bu gün toý», Ç.Durdyýewiň «Adat», O.Saparowyň «Bezeg güldany», S.Muhammedowanyň «Tawus» ýaly birnäçe eserler dabarada öz ornuny tapdy.
Ozalky sahypa Indiki sahypa