Göçme sergi.

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen döwletli işler durmuşa geçirilýär. Merdana milletimiziň müňýyllyklara uzaýan şöhratly taryhyna nazar salanymyzda, dostluk, agzybirlik ýörelgeleri halkyň kalbyna ýüregine ornan. 26-njy Sentýabrda Aşgabat şäher häkimligi Jemagat hojalygy müdirliginiň “Aşgabat ýylylyk” trestinde göçme sergisi gurnaldy. Sergide Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň sungat eserlerinden G. Nurlyýewiň “Änew metjidiniň toplumy”, A. Ataýewiň “Gopuzçy gyz”, S. Muhammedowanyň “Tawus” atly ajaýyp sungat eserleri sergilendi. Dabara gatnaşyjylar türkmen halkyny bagtyýar durmuşda ýaşadýan Hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden sagbolsun aýdýarlar!
Ozalky sahypa Indiki sahypa