Tegelek stol ýazgysy

Eziz Diýarymyzyň syýasy gurluşynyň, medeni-jemgyýetçilik aýratynlyklarynyň, ylmy-intellektual baýlyklarynyň, ykdysady institutlarynyň ähli amatlyklaryny özünde jemleýän, Garaşsyz döwletimiz görlüp-eşidilmedik derejede ösýär. Abadan diýarmyzda agzybir halkymyzyň asylly maksatlara eýerýän ösüşlerini has-da rowaçlandyrmakda, pederlerimizden gelýän ýörelgelerimiz bütindünýä dolýar. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Garaşsyz Diýarda ilim abadan» atly tegelek stol söhbetdeşligi geçirildi. Maslahata gatnaşyjylar ýurdumyzyň halkara abraýny barha ýokary galdyrýan Hormatly Prezidentimize alkyşlarny aýdýarlar!
Ozalky sahypa Indiki sahypa