Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli “Dilleri senaly ýaşulularymyz” atly sergi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde gazanylýan üstünlikleri görmäne göz tarypyna şirin zyban gerek. Ýaşlara görelde mekdebi, Ýaşuly adamlara hormat goýmak biziň ata-baba gelýän milli däbimizdir. Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Dilleri senaly ýaşulularymyz” atly sergi gurnaldy. Sergide Aýhan Hajyýewiň “Döwür barada oýlanma”, A.Hojanyýazow “Biziň enelerimiz we atalarymyz”, Pýotr Tutinasowyň “Oba ýaşululary" atly ajaýyp eserleri sergilendi. Segä gatnaşyjylar Ýaşuly nesle aýratyn uly hormat goýan Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza çäksiz alkyşlarny aýdýarlar!
Ozalky sahypa Indiki sahypa