„Gözelligiň gözbaşy siz zenanlar“ atly baýramçylyk sergi.

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan oňyn syýasatlary netijesinde ýurdumyzda ähli ulgamlarda uly ösüşler gazanylýar. „Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy“ ýylynda medeniýet we sungat işgärleri döredijilikli zähmet çekýär. Bahar paslynyň ilkinji günlerinde „ Halkara zenanlar güni“ mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde baýramçylyk dabaralary ýokary derejede bellenip geçilýär. Ajaýyp baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde „ Gözelligiň gözbaşy siz zenanlar“ atly baýramçylyk sergi gurnaldy. Sergide zenanlaryň görküne görk goşýan dürli milli nagyşlar bilen bezelen döwrebap egin-eşikler, täze görnüşli we bezegli şaý-sepler döwrebap amaly –haşam eserler sergide orun alýar. Sergä gatnaşanlar sungatymyzyň Hak Howandary Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Peder ýoluny dowam edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyşlaryny beýan edýärler.
Ozalky sahypa Indiki sahypa