Ýeňiş güni mynasybetli «Belent hormatyň eýeleri» atly sergi

Beýik Ýeňşiň 78 ýyllyk baýramy mynasybetli «Belent hormatyň eýeleri» atly sergi gurnaldy. Sergide halypa suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň we amaly-haşam sungatynyň ussatlarynyň döretmeginde Beýik Watançylyk urşunyň sahnalary, uruş weteranlarynyň portretleri we ýeňiş baýramyny toýlaýan halkyň şadyýan pursatlaryny synlamak bolýar. Halypa suratkeşleriň eserlerini synlamaga gelen ýaş nesilde hem Watançylyk ruhuny terbiýelemekde ähmiýeti örän ulydyr. Türkmenistanyň halk suratkeşleri Ýarly Baýramowyň «Hemme zat front üçin, hemme zat ýeňiş üçin», Yzzat Gylyjowyň we Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Nyýazmyrat Dowodowyň ýerine ýetiren portretlerinde Watan üçin janyny aýaman söweşe gatnaşanlaryň portretlerini, uruş ýyllarynyň pursatlaryny hem görmek bolýar. Asuda, parahat asmanyň astynda ýaşamak üçin, halkymyzyň mundan beýläk hem bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz uly işler amala aşyrýar.
Ozalky sahypa Indiki sahypa