“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly mynasybetli tegelek stol ýazgysy

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde tegelek stol ýazgysy geçirildi. Ýazga Aşgabat şäher kömekçi mekdebiniň mugallymy, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň işjeň agzasy Ogulgerek Annasaparowa, Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýniň baş hünärmeni Aýgül Bekmiýewa gatnaşdylar. Gepleşigi “Miras” teleýaýlymynyň redaktory Çynar Şammyýewa alyp bardy. Gepleşik “Miras” teleýaýlymy tarapyndan ýazgy edildi. Gepleşikde muzeý işiniň wezipesi ýurdumyzda milli ruhy galkynyşy güýçlendirmäge, ata-babalarymyzyň gymmatly mirasyny dikeltmäge, gorap saklamaga we geljekki nesillere ýetirmäge, milli medeniýeti we sungaty yzygiderli ösdürmäge goşant goşmakdan, türkmen taryhynyň gadymylygyny dogrusynda söhbet edildi. Gepleşige gatnaşan myhmanlar döredip berýän ähli mümkinçilikleri üçin Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il-ýurt bähbitli işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.
Ozalky sahypa Indiki sahypa