Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky

ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATY MUZEÝI

Öz ýaşan döwrüni şygyrlarynyň üsti bilen beýan eden Magtymguly Pyragy ölmez-ýitmez eserleri döreden öňdengörüji dana. Magtymgulynyň şygyrlary ýyllar geçdigiçe ýüreklere has ýakynlaşýar.
Türkmenistanyň Şekillendiriş-sungaty muzeýinde oktýabr aýynyň 11-ne sagat 11:00-da Türkmenistanyň halk suratkeşi nakgaş Yzzat Gylyjowyň 100 ýyllygy mynasybetli ömri we döredijiligine bagyşlanan ýatlama sergisiniň açylyşy,
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda „Saglyk“ Döwlet maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça ägirt uly işler amala aşyrylýar.
Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallasy bilen öz geçmişimizi ýatlamagymyza we taryhymyzy medeni mirasymyzy öwrenmegimize giň mümkinçilikleriň döredilmegi biziň her birimizi buýsandyrýar. Her ýyl aýratyn ähmiýetli seneleri bellemek däbi asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýar.
Sentýabr aýynyň 30-na Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Ösüş Guramasy (USAID) hem-de Ýewropa Bileleşiginiň (ÝB) Türkmenistandaky wekilýeti, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli Toparynyň goldaw bermeginde «Lebap Handmade Exports» (Lebap HME) maksatnamasynyň jemleýji çäresi geçirildi.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde gazanylýan üstünlikleri görmäne göz tarypyna şirin zyban gerek. Ýaşlara görelde mekdebi, Ýaşuly adamlara hormat goýmak biziň ata-baba gelýän milli däbimizdir.
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabarasy geçirildi. Bu dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi muzeý gymmatlyklaryndan düzülen baýramçylyk sergisini gurnady.
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sungat ussatlarynyň döwlet konserdi geçirildi. Baýramçylyk konserdiň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi muzeýiň gaznahanasyndaky gymmatlyklardan düzülen göçme sergini gurnady.
Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen döwletli işler durmuşa geçirilýär. Merdana milletimiziň müňýyllyklara uzaýan şöhratly taryhyna nazar salanymyzda, dostluk, agzybirlik ýörelgeleri halkyň kalbyna ýüregine ornan. 26-njy Sentýabrda Aşgabat şäher häkimligi Jemagat hojalygy müdirliginiň “Aşgabat ýylylyk” trestinde göçme sergisi gurnaldy.
Garaşsyzlyk biziň iň gymmatly baýlygymyzdyr. 1991-nji ýylyň tylla güýzünde ýurdumyz öz Garaşsyzlygyna eýe boldy. Bary ýogy 32 ýylyň içinde Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz tanalmaz derejede ösdi we özgerdi. Asmanymyzyň asudalygy, gündüzleriň we gijeleriň parahat geçýändigi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň bize beren peşgeşi bolup, Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň “Döwlet – adam üçindir!” diýen şygarynyň doly derejede durmuşa ornaşdyrylýandygynyň subutnamasydyr.

TÄZELIKLER