Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky

ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATY MUZEÝI

Müňýyllyklaryň dowamynda halklary özara baglanyşdyryp gelýän şekillendiriş sungaty Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Peder ýoluny mynasyp dowam edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwletli ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynşy döwründe has-da kämilleşdirilýär.
„Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy“ ýylymyzda hem türkmeniň uçar ganaty ýakyn syrdaşy hasaplanylýan behişdi bedewlerimiziň baýramy diýarymyzyň dürli künjeklerinde uly şatlyk şowhuna beslenip bellenilip geçilýär.
„Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy“ döwründe Pähim-Paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylmyzyň her bir güni taryhy wakalara uly zähmet üstünliklerine beslenýär.
Berkarar döwletiň beýik ösüşleriniň bady bilen öňe barýan türkmen halky “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy“ ýylynda, ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly şekillendiriş sungaty muzeýinde dürli baýramçylyk çäreleri bilen bir hatarda sungat işgärleriniň şahsy sergileri, medeni çäreler yzygiderli geçirilýär. Ynha bu gün hem biziň sungat ojagymyz bolan Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde ussat türkmen teatr suratkeşi Bäşgeldi Garajaýewiň 75 ýyllyk ýubileýine bagyşlanyp geçirilýän döredijilik sergisi gurnaldy.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň döwletli ýolbaşçylygynda dünýä döwletleri bilen halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerinde, medeni gatnaşyklaryň has-da ösdürilmegi, özüniň oňyn netijesini berýär.
Taryhy köklerimize nazar aýlanymyzda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň egsilmez hazyna baýdygyna düşünýäris. Keremli topragymyzada ýaşan ata-babalarymyz geljek nesillerimiz üçin hiç wagyt ýitmejek gymmatlyklary miras galdyrypdyr.

TÄZELIKLER