Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky

ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATY MUZEÝI

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet ähmiýetli işleri netijesinde ýurdumyzda ylym - bilim ulgamynda uly ösüşler gazanylýar.Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde ,,1-nji sentýabr Bilimler we talyp ýaşlar güni'' mynasybetli ,,Bilim üstünligiň açarydyr'' atly sergi gurnaldy.
Arassa asmanyň astynda parahat zeminiň üstünde Garaşsyz döwletimiz bedew bady bilen öňe barýan ýyllarynda Magtymguly Pyragy ýadygärliginde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli göçme sergi gurnaldy.
Pyragynyň arzuwlan Berkarar döwletiniň binýady berkden tutulyp, ýurdumyzyň her güni bagtyýarlyga beslenýär. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki Medeniýet öýünde, 2023-nji ýylyň 24-nji awgustynda dabara geçirildi.
Mähriban Watanymyzyň her bir güni uly ösüşlere taryhy wakalara beslenýär. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde, 2023-nji ýylyň 22-nji awgustynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Bütindünýä Ýaşlar jemgyýetiniň resmi agzalygyna kabul edilmegi mynasybetli dabara geçirildi.
Hormatly Prezidentimiziň döwletli ýolbaşçylygynda asuda diýarymyzyň her bir güni taryhy ösüşlere beslenýär. 2023-nji ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistan-ÝUNESKO: abadançylygyň hatyrasyna hyzmatdaşlyk” atly dabaraly maslahat geçirildi.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň döwletli ýolbaşçylygynda Ata Watanymyzyň her bir güni ajaýyp wakalara beslenip, taryhymyzyň gatlaryna altyn harplar bilen ýazylýar.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe toýly Watanymyzda medeniýet we sungat ulgamynda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan ähmiýetli işleri netijesinde uly ösüşler gazanylýar.
Diýarymyzda dürli baýramçylyk çäreler yzygiderli geçirilýär. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasynda ýerleşýän ussat suratkeşleriň, heýkeltaraşlarynyň döredijiligine aýratyn uly üns berilýär.
Türkmeniň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň döwletli ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň her bir güni taryhy wakalara beslenýär. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde, Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň sungat eserlerinden amaly-haşam sungatyna degişli göçme sergi gurnaldy.
Türkmenistanyň Şekillendiriş-sungaty muzeýinde awgust aýynyň 14-ne sagat 15:00-da Türkmenistanyň sungatda at gazanan heýkeltaraşy Nurmuhammet Ataýewiň 80-ýyllygy we Türkmenistanyň halk suratkeşi, nakgaş Ýewgeniýa Adamowanyň 110-ýyllygyna bagyşlanan ýatlama sergileriniň açylyşy.

TÄZELIKLER