Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky

ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATY MUZEÝI

Muzeýiň Garaşsyzlyk bölüminde Garaşsyzlyk zamanasynda türkmen suratkeşleriniň döreden eserleri hem-de biziň halypa suratkeşlerimiziň döreden eserlerinden Garaşsyzlygymyzy arzuw eden nusgawy şahyrlarymyzyň keşpleri bilen jemlenýär.
Halkyň amaly-haşam sungaty estetikanyň we tejribäniň, sungatyň we durmuşyň birleşigidir.
XX asyryň 30-njy ýyllarynda türkmen şekillendiriş sungaty täze many-mazmuna eýe bolýar, suratkeşleriň döredijilik işjeňligi, ussatlygy artýar.
Muzeýiň “Gadymy sungat” zalynda Marguşdan, Köne we Täze Nusaýdan, Ýylgynly depeden, hem-de Meleheýran ýadygärliginden tapylan tapyndylar ýurdumyzda şekillendiriş sungatynyň iň bir ajaýyp nusgalarynyň hatarynda durýar.

TÄZELIKLER