Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky

ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATY MUZEÝI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly Baştutanlygynda medeniýet we sungat ulgamynda gazanylýan üstünlikler barha ýokarlanyp, uly rowaçlyklara eýe bolunýar. Döwletimiziň ýeten derejesini ruhubelent wasp etmekde, halkymyzy täze üstünliklere ruhlandyrmakda, döwrüň medeniýetiniň we sungatynyň aýratynlyklaryny çuňňur öwrenip has-da kämilleşmegini, täze derejelere göterilmegini üpjün etmekde sungat işgärleriniň ajaýyp eserleri döretmekleri üçin Hormatly Prezidentimiz ähli zerur, şertleri, mümkinçilikleri döredip berýär.
Garaşsyz, asuda diýarymyzyň her bir güni uly ösüşlere zähmet üstünliklerine beslenýär. Munuň özi ýurdumuzda Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň alyp barýan oňyn syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine aýdyň şaýatlyk edýän hakykatdyr.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwletli ýolbaşçylygynda eziz diýarymyzyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär. Ussat suratkeşleriň we amaly-haşam ussatlarynyň döredijilik eserleri baýramçylyk sergilerini bezeýär.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda Milli şekillendiriş sungatynda hem uly üstünlikler gazanylýar. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde baýramçylyk, şahsy döredijilik sergileri yzygiderli geçirilýär. 2023-nji ýylyň dekabr aýynyň 13-ne, zehinli ussat suratkeş Nurberdi Annagurbanowyň döredijilik sergisi geçirildi.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda halkymyzyň röwşen geljegine gönükdirlen döwletli işler durmuşa geçirilýär. Türkmen döwlet medeniýet institutynda Baky Bitaraplygymyzyň şanly XXVIII ýyllygy mynasybetli tele ýazgy söhbetdeşligi geçirildi.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň alyp barýan döwletli işleri netijesinde Watanymyz bedew bady bilen barha öňe barýar. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde „Türkmenistanyň Halkara Bitaraplygynyň XXVIII ýyllygy mynasybetli „Gülleýär, gül açýar, Bitarap Diýar“ atly serginiň çäklerinde söhbetdeşlik geçirildi.
Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň alyp barýan döwletli işleri netijesinde Watanymyz uly ösüşlere beslenýär. Bitaraplyk diýen beýik düşünje häzirki we geljekki nesilleriň baky bagtyýarlygynyň kepilidigini aňladýar.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni uly ösüşlere beslenýär. Ata watanymyzda diňe bir ykdysady ulgamda däl, eýsem ylymda-bilimde, medeniýetde we sungatda hem uly üstünlikler gazanylýar.

TÄZELIKLER