Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky

ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATY MUZEÝI

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ýurdumyzyň sungaty we medeniýeti uly ösüşlere beslenýär.
Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramasynyň edara binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň gurnamagynda “Watan goragy mukaddes borçdur” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe mynasyp ýeňişleriň gazanylýan zamanasynda ýaşaýarys.
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde tegelek stol ýazgysy geçirildi.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde her ýyly döwrebap atlandyrmak asylly däbe öwrüldi.
Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde gözel Diýarymyzda toýdyr dabaralaryň sany gün-günden artýar. 2023-nji ýyly “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” diýip atlandyrylmagy mynasybetli Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde sergi gurnaldy.
Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça her ýyla at bermek ajaýyp däbe öwrüldi.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy esasynda, eziz Watanymyzda parahatçylyk babatda gazanylýan üstünlikleri barada şeýle-de döwlet derejesindäki milli baýramçylyklarymyz, şanly senelerimiz, türkmen halkyny bir supranyň başyna jemleýär, supra başyna jemlenmek il agzybirligini, jebisligini, ýurt parahatçylygyny dabaralandyrýan, Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda Täze ýyl baýramçylygy ýagşy arzuw-niýetlere beslenip garşylanýar.

TÄZELIKLER