Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky

ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATY MUZEÝI

Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň medeniýete, sungata goýýan çäksiz sarpasy netijesinde, Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzalarynyň, ýurdumyzyň belli suratkeşleriniň, heýkeltaraşlarynyň, külalçylarynyň häzirki zaman eserleriniň hem-de “Döwlet guşy” atly döredijilik bäsleşiginiň jemini jemlemek dabarasy geçirildi. Sergide ýurdumyzyň ussat suratkeşleriniň, heýkeltaraşlarynyň we külalçylaryň döreden ajaýyp sungat eserleri özüniň mynasyp ornuny tapýar.
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni mynasybetli Medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy geçirildi. Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasyndaky medeniýetde we sungatda öçmejek yz goýan ussat, halypalaryň portret eserlerinden düzülen göçme sergi gurnaldy.
Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň bellenilmegi hem halkymyzyň ruhuny arşa göterýär. Häzirki döwürde sungat ussatlary bu baýramçylygy Magtymguly Pyragynyň şygyrlaryna düzülen aýdymdyr-sazlary şeýle-de öz täze eserleri bilen garşylaýarlar.
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Teatr we kino sungaty boýunça «Halypa şägirtlik ýoly» atly döredijilik duşuşugy geçirildi. Duşuşyk «Miras» teleýaýlymy tarapyndan ýazgy edilip, Türkmenistanyň halk artisti Muhammetguly Kasymow.
Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni mynasybetli Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda baýramçylyk dabarasy geçirildi.
Halkymyzyň geljegi bolan ýaş nesliň saýlap alan kärini öwrenip bilim almakda, olaryň ylmy taýdan sowatly, maksada okgunly we ýokary hünärli bolmaklary üçin hem uly mümkinçilikler bar. Ýurdumyzda her bir baýramçylyklar uly şatlyk-şowhun bilen bellenilýär.
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Kerim Gurbannepesow adyndaky kitaphana şahamçasy bilen Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi bilelikde medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygyrýet gününe bagyşlap «Diýarymyz toý tutýar, dünýäni haýran edýär» atly medeniýet işgärleri bilen duşuşyk geçirildi.
Her ýylyň 1-nji iýunynda Çagalary goramagyň halkara güni uly dabara, baýramçylyk, konsertler, bäsleşikler hem gurnalyp çagalaryň wagtyny şatlyk-şowhun bilen bellemekleri üçin taýýarlyklar görülýär. Türmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde hem çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli «Diýara ýaň salýar çaga gülküsi» atly sergi gurnaldy.
Gelin-gyzlarymyzyň çeper ellerinden dörän haly häzirki günde daşary ýurtlaryň arasynda geçirilýän dürli forumlarda, sergilerde, bäsleşiklerde we baýramçylyklarda görkezilip haýrana goýýar. 2019-njy ýylda «Türkmenistanyň milli halyçylyk sungaty» ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli sanawyna girizmek baradaky karar bir agyzdan kabul edilmegi hem halkymyzy has-da buýsandyrdy.

TÄZELIKLER