Toýly diýarymyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ähli künjeklerinde taýýarlyklar görülýär. Baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde «Belentde parlasyn, şöhratly tugum!» atly ajaýyp sergi gurnaldy.
Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň we Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň gurnamagynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Italiýanyň özboluşly tebigatyny, gözel ýerlerini, italýan halkynyň medeniýetini we sungatyny beýan edýän «Alinary doganlary we häzirkizaman fotosuratlarynyň ussatlary» atly fotosergi gurnaldy.
Beýik Ýeňşiň 78 ýyllyk baýramy mynasybetli «Belent hormatyň eýeleri» atly sergi gurnaldy. Sergide halypa suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň we amaly-haşam sungatynyň ussatlarynyň döretmeginde Beýik Watançylyk urşunyň sahnalary, uruş weteranlarynyň portretleri we ýeňiş baýramyny toýlaýan halkyň şadyýan pursatlaryny synlamak bolýar.
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýyly mynasybetli Aşgabat şäherindäki Syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebinde göçme sergi gurnady.
Ahalteke bedewleriniň öwşün atýan reňki, syrdamlylygy, seýkin basyp ýöreýşi, ýyndamlygy hem-de çydamlylygy atşynaslaryň we halk seçgiçileriniň asyrlaryň dowamynda kämilleşdirip gelen sungatynyň miwesidir.
Behişdi bedewlerimiz nakgaşçylykda, heýkeltaraşlykda, zergärçilikde we amaly-haşam sungatynda ussatlar ylham çeşmesi bolup durýar. Ahaltake bedewlerini wasp edýän ajaýyp döredijilik sergi Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Dünýä haýran şöhratyňa bedewim!» ady bilen sergilenýär.
Aşgabat atçylyk sport toplumynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynyň ýazky at çapyşyk möwsümine dabaraly badalga berildi. Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi gaznasyndaky gymmatlyklaryndan göçme sergi gurnady.
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezi bilelikde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli «Ganatly bedewlerimiz-milli buýsanjymyz» atly döredijilik bäsleşigini yglan etdi.
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde suratkeşleriň döredijilik sergileri, ýurdumyzyň toý-dabaralaryna bagyşlanan sergiler yzygiderli gurnalýar. Bu gün ussat halypa Türkmenistanyň halk suratkeşi Annageldi Kuliýewiň döredijilik sergisi gurnaldy.