Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Pähim paýhas ummany Magtymguly Pragy» ýylymyzyň her bir güni uly ösüşlere toýdur baýramlara beslenýär. Nur çaýyp dogýan tylla gün ynsanlara bagtyýarlyk eçilýär.
Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde bolup geçen we dowam edýän ösüşdür özgertmeler türkmeniň bagtyýar şu gününiň we geljeginiň hatyrasyna badalga berlen beýik işleriň aýdyň mysalydyr.
Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan oňyn syýasatlary netijesinde ýurdumyzda ähli ulgamlarda uly ösüşler gazanylýar. „Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy“ ýylynda medeniýet we sungat işgärleri döredijilikli zähmet çekýär. Bahar paslynyň ilkinji günlerinde „ Halkara zenanlar güni“ mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde baýramçylyk dabaralary ýokary derejede bellenip geçilýär.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda milli şekillendiriş sungatynda hem uly ösüşler gazanylýar.
Garaşsyz baky Bitarap döwletimizde türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döwletli ýolbaşçylygynda zenan sarpasy belentde tutulýar. Türkmen zenanlarynyň bagtyýar ýaşaýşyna gönükdürilen döwletli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Bagtyýarlyk etrap ýaşlar guramasynyň gurnamagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli dürli kärlerde zähmet çekýän öňdebaryjy zenanlarymyzyň arasynda Halkara zenanlar güni mynasybetli gepleşik geçirildi.
Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Peder ýoluny dowam edýän Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda bagtyýar döwletiň bagytly zenanlary durmuşyň ähli ugurlarynda, şol sanda innowasion, tehnologiýa, bilim, işewürlik, metbugat we saglygy goraýyş şeýle-de ykdysadyýetiň dürli ulgamlarynda göreldeli zähmet çekip gazanýan üstünlikleri bilen Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşantlaryny goşýarlar.
2024-nji ýylyň 27-nji fewralynda Türkmen döwlet Maliýa institutynda «Pähim - paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylymyz bilen baglanşykly göçme sergi gurnaldy.
"Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy“ diýip atlandyrylan ýylymyz Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň alyp barýan il-ýurt bähbitli işleri netijesinde Watanymyz toý-dabaralara beslenýär.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwletli ýolbaşçylygynda eziz diýarymyzyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär.