Türkmen halky gadymdan bäri Nowruz baýramyny şatlyk-şowhun bilen belleýär. Nowruz baýramy bahar paslynyň gelmegi bilen janlanýan tebigat bilen birlikde adamlaryň hem ylhamy joşýar, täze pikirler döreýär, döredijilik işgärleriniň hem täze eserleriň döremegine getirýär.
2023-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan “Sagdyn jemgyýet Berkarar döwletiň aýdyň nyşany” ady bilen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” Sagdyn jemgyýetde bolup geçýän möhüm wakalar ýurdumyzyň ösüşlerini beýan edýän dabaraly çäre geçirildi.
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi bilen bilelikde Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyp ýaşlary online duşuşyk geçirildi. Wirtual syýahat barada muzeýiniň direktorynyň orunbasary Käkilik Öwezberdiýewa çykyş etdi.
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, Bilim ministrliginiň hem-de Medeniýet ministrliginiň bilelikde guramagynda «Gahryman Arkadagymyzyň «Ýaşlara gutlag» eseri – durmuşyň bagt mukamy» atly dabaraly maslahat geçirildi.
“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ýokary okuw, orta hünär okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp gyzlaryň arasynda geçirilýän “Talyp gözeli” bäsleşigi Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebinde geçirildi.
Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary merkezinde Hormatly Prezidentimiziň Permany bilen sekiz we ondan köp çagany dünýä inderen hem-de terbiýeläp ýetişdiren enelere “Ene mähri” diýen hormatly adyň dakylmagy mynasybetli dabara geçirildi.
Halkara zenanlar güni mynasybetli, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde baýramçylyga bagyşlanyp Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi muzeý gymmatlyklaryndan düzülen göçme sergi gurnady.
Bahar paslynyň ilkinji baýramy bolan Halkara zenanlar güni Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dabaralar we baýramçylyk konsertler bilen uludan bellenip geçilýär. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde mart aýynyň 6-da Halkara zenanlar güni mynasybetli erkin suratkeş zenanlarynyň el işleriniň döredijilik sergisi gurnaldy.
Medeniýet we sungat işgärleri öz döredijiligi bilen bu baýramçylyklara öz goşandyny goşýarlar. Muzeý işgärleri hem öz gezeginde türkmen sungatynyň taryhyna giren nusgawy eserleri sergä çykaryp, geljekki ýaş nesil suratkeşlere sekillendiriş sungatyny synlap özleşdirmekleri üçin mümkinçilik döredýärler.
Türkmenistanyň Medeniýet munistrliginiň garamagyndaky ýörite çeperçilik we sungat orta hünär okuw mekdeplerinde hem-de çagalar çeperçilik we sungat mekdeplerinde bilim alýan okuwçylaryň arasynda “Reňklere siňen gözellik” atly çeperçilik bäsleşigi yglan edildi.