Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşgünde Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde beýik ösüşlere eýe bolan eziz Diýarymyzda gazanylýan üstünlikler, beýik ösüşler toýlarymyzyň dabarasyny has-da belende göterýär.
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde 2023-nji ýylyň 18-nji fewralynda “Pragynyň ajaýyp şygyrlary ýaş nesiller üçin beýik taglymatdyr” ady bilen Magtymguly Pragynyň 300 ýyllygy mynasybetli dabara geçirildi. Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gymmatlyklaryndan düzülen göçme sergi gurnaldy.
Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçirilýär.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmen halkynyň Milli Lideriniň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyz ösüşlere beslenýär.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Ýurdumyz bedew bady bilen ösüşlere beslenýär.
Bagtyýar türkmen halky bu gün beýik akyldar, şirin dilli söz ussady Magtymguly Pyragynyň arzuwlan zamanasynda – berkarar döwletde ýaşamak bilen, nusgawy şahyryň döredijiligine, edebi-mirasyna uly sarpa goýýar.
“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ýurdumyzyň sungaty we medeniýeti uly ösüşlere beslenýär.