Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwletli ýolbaşçylygynda eziz diýarymyzyň her bir güni toýdur baýramlara beslenýär. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde „Altyn asyr“ Türkmenistan teleýaýlymynyň alyp baryjysy Nowruz Güjowyň alyp barmagynda “Bagtyýarlyk döwrümiziň çeper keşbi” atly döredijilik söhbetdeşligi geçirildi.
Gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan gadymy türkmen medeniýetiniň, sungatynyň özboluşlylygyny açyp görkezmek we nesillere ýetirmek ugrunda uly işleri alyp barýan sungat ojaklarynyň biri bolan Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, «Pähim-Paýhas ummany, Magtymguly Pyragy» ýyly mynasybetli «Magtymguly Pyragynyň keşbi şekillendiriş sungatynda» atly sergi geçirildi. Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň buýsanjy bolmak bilen, eýsem dünýä edebiýatynyň taryhynda-da uly yz galdyran akyldarlaryň biri. Magtymguly Pyragy tutuş adamzadyň, söz mülküniň, şygyrýetiň şasy.
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň ömrüne, döredijiligine bagyşlap powestleri, poýemalary, şygyrlar toplumyny ýazmak boýunça ozal yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň jemlerini jemlemek we ýeňijileri sylaglamak dabarasy geçirildi.
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2024-nji ýylyň Türkmenistanda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy" diýlip atlandyrylmagy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Köşgüň giň eýwanynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlap Türkmenistanyň Şekillendiriş muzeýi hem öz gaznasyndaky gymmatlyklardan ajaýyp sergisini gurnady.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe medeniýetde, sungatda uly üstünlikler gazanylyp täze-täze sepgitlere ýetildi. Türkmenistanyň dostlukly daşary ýurtlarda we daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçihanalary bilen bilelikde döredijilik duşuşyklar, medeni çäreler we maslahatlar guralýar.
Türkmen döwlet maliýa inistutynda 2024-nji ýylyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy" diýlip atlandyrylmagy mynasybetli öçme sergi gurnaldy. Bu göçme sergide halypa suratkeşlerimiziň ussatlyk bilen ýerine ýetiren nakgaş eserleri bilen bir hatarda halypa heýkeltaraşlarymyzyň ýerine ýetiren heýkel eserleri şeýle hem keramika eserleri sergilenýär. Sergimiziň merkezinde Milli saz gurallarymyz hem bu sergä aýratyn öwüşgün berýär.
2024-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Sungatyň yşgynda» atly söhbetdeşlik geçirildi. Türkmenistanyň telewideniýe radio gepleşikleriniň we kinomotografiýa baradaky döwlet komiteniniň «Aşgabat» teleýaýlymy tarapyndan ýazgy edildi. Ýazgyda «Aşgabat» teleýaýlymynyň alyp baryjysy Öwezowa Ogulşirin şeýle-de Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň esasy hünärmeni Laçyn Tosyýewa gatnaşdy.
Her ýylda däp bolşy ýaly bu ýyly hem Arkadagly Gahryman Serdarymyz „Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy“ diýip yglan etmegi bilen, dürli baýramçylyk çäreler, ylmy-amaly maslahatlar we duşuşyklar geçirilýär. Bu gün hem Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň zenan suratkeşleriň gatnaşmagynda we türkmen zenan suratkeşleriň gatnaşmagynda sergi, ussatlyk sapaklary we „Nakgaşçylyk we onuň jemgyýeti goramakdaky tutýan orny“ atly döredijilik maslahaty geçirildi.